Hopp til innhold

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller krav til virksomheter for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser relatert til dette. Åpenhetsloven gjelder for RS og pålegger en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse.

RS’ sentralstyre vedtok i 2022 retningslinjer for ansvarlig virksomhetspraksis som gjennomfører kravene i åpenhetsloven. RS reviderte i 2022 videre sitt innkjøpsreglement som forsterker og underbygger kravene i åpenhetsloven. Her stilles det blant annet krav til at leverandører skal avgi erklæring om de følger RS’ retningslinjer, samt reglene i åpenhetsloven.

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser gjennom de aktsomhetsvurderinger som RS har utført. RS mener at vesentlig risiko for negative konsekvenser i hovedsak er relatert til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i egen drift. Alle avvik relatert til driften meldes i RS’ sikkerhetsstyringssystem Unisea, og følges opp fortløpende.

RS har et bredt spenn av leverandører, til ulike funksjoner og formål. Dette inkluderer blant annet bygging av fartøy og produkter til videresalg i nettbutikk. Det kan  være knyttet risiko for negative konsekvenser relatert til noen av disse områdene og leverandørene. RS har derfor i 2022 igangsatt arbeid med å kartlegge risiko av leverandører, og dette arbeidet vil fortsette i 2023. Fokuset vil i første omgang være på leverandører av RS’ mest omfattende og kostbare kontrakter, herunder med ulike verft. En stor andel av RS større leverandører er etablert i Norge og er således også omfattet av åpenhetsloven. RS vil derfor gjennomgå redegjørelser under åpenhetsloven når disse publiseres, for å undersøke om det er ytterligere tiltak som må iverksettes opp mot konkrete enkelt leverandører.

  

 REDNINGSSELSKAPETS RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG VIRKSOMHETSPRAKSIS 

Vedtatt av sentralstyret 8. desember 2022 

Redningsselskapet arbeider aktivt for en ansvarlig virksomhetspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Disse retningslinjene, inkludert Redningsselskapets etiske retningslinjer, danner grunnlaget for Redningsselskapets arbeid med bærekraft og ansvarlig virksomhet. 

Disse retningslinjene gjelder for Redningsselskapet og dets konsernselskaper. 

Redningsselskapet respekterer internasjonale menneskerettigheter og opprettholder god forretningsskikk i tråd med blant annet: 

– lov 18. juni 2021 nr. 99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), 

– OCED Guidelines for Multinational Enterprises og 

– FNs veiledende prinsipper for virksomheter og menneskerettigheter. 

Redningsselskapet stiller også krav til at våre leverandører og forretningspartnere opptrer i henhold til grunnleggende menneskerettigheter og god forretningsskikk. 

Sentralstyret har vedtatt retningslinjene for ansvarlig virksomhetspraksis og har det overordnede kontrollansvaret for at disse følges. Generalsekretæren og ledergruppen er ansvarlige for at retningslinjene etterleves i den daglige driften, og at ansvaret for oppfølging er fordelt på en hensiktsmessig måte som sikrer etterlevelse. 

Aktsomhetsvurderinger 

Redningsselskapet skal utføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig virksomhetspraksis. Dette innebærer å gjennomføre risikovurderinger for å identifisere faktisk og potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og for å stanse, forebygge og begrense slik påvirkning. Vi forventer at våre leverandører og partnere følger samme tilnærming. 

Tiltakene som settes inn overvåkes og effekten vurderes. Tiltakene kommuniseres til de som er berørt av våre handlinger. Hvis det viser seg at våre aktiviteter forårsaker eller bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og/eller miljø, vil vi forsøke å begrense disse aktivitetene, søke bistand til utbedring og i ytterste konsekvens stoppe aktivitetene. Hvis vår leverandør er ansvarlig for den negative påvirkningen, forventer vi at leverandøren utbedrer dette. Vi vil rapportere om forhold som avdekkes, hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av disse. 

Ansvarlig innkjøpspraksis 

Redningsselskapet anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste verktøy for ansvarlig virksomhetspraksis. 

Redningsselskapet skal tilpasse sin innkjøpspraksis for å styrke leverandørers evne til å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Redningsselskapet skal tilstrebe varige leverandørrelasjoner med leverandører som viser en spesiell vilje og evne til å skape positiv utvikling i leverandørkjeden. 2 

Den som foretar innkjøp på vegne av Redningsselskapet har et særskilt ansvar for å følge opp kravene som stilles til leverandør. 

Leverandørutvikling og partnerskap 

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve Redningsselskapets krav til leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for et godt samarbeid med leverandører som viser vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden. 

Antikorrupsjon 

I Redningsselskapet er det nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Redningsselskapet har vedtatt en egen antikorrupsjonspolicy, hvor det bl.a. fremgår at Redningsselskapet, inkludert alle ansatte, aldri skal tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller annen godtgjørelse for å oppnå private eller forretningsmessige fordeler i egen interesse eller i kunders, agenters eller leverandørers interesse. 

Land rammet av handelsboikott 

Redningsselskapet, inkludert alle våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handel med partnere som har aktiviteter i land hvor det er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter. 

Krav til forhold i leverandørkjeden og samarbeidspartnere 

Redningsselskapet forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere jobber målrettet og systematisk for å overholde Redningsselskapets til enhver tid gjeldende relevante retningslinjer, herunder Redningsselskapets etiske retningslinjer, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og miljø. 

Våre leverandører skal: