Hopp til innhold

1 Innledning -oversikt

Redningsselskapet respekterer og ivaretar personvernet til alle som gir oss gaver og donasjoner eller støtter oss på andre måter («givere»). I dette skrivet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger om giverne våre. Videre utgjør dette dokumentet bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Redningsselskapet, slik at all behandling av personopplysninger om våre givere må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

Vår behandling av personopplysninger om våre medlemmer og personer som er registrert i Småbåtregisteret er beskrevet i egne dokumenter. Se våre nettsider for nærmere informasjon om dette.

2 Hvem er vi?  Kontaktinformasjon

«Behandlingsansvarlig» for vår behandling av personopplysninger om giverne våre er:

Redningsselskapet

Postboks 103, 1325 Lysaker, organisasjonsnummer 954 360709.

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss på: personvern@rs.no.

3 Hva slags personopplysninger har vi om deg som er giver?

Når noen gir oss gaver/støtte, vil vi registrere giverens navn, kontaktinformasjon og personnummer, samt tidspunktet og beløpet for gaven. Vi kan også registrere hvilken bankkonto, bank/kredittkort eller annen betalingsløsning som benyttes for overføringen. Dersom vi ikke har fått personnummeret direkte fra giveren, vil vi kunne innhente dette fra leverandører av slik informasjon i henhold til særskilt tillatelse for dette gitt i medhold av folkeregisterloven.

4 Formålet med behandlingen –hva opplysningene brukes til

Opplysningene som nevnt ovenfor registreres slik at vi kan føre oversikt over våre givere og de gaver vi mottar, og at vi har nødvendig informasjon med tanke på våre bokførings-og regnskapsforpliktelser. Vi vil også bevare personnummeret til giverne slik at vi slipper å innhente dette på ny hver gang vi får ny støtte fra samme person. Opplysningene behandles også for det formål at vi kan innrapportere gavene til skattemyndighetene, i henhold til rapporteringsplikt pålagt oss i skatteforvaltningsloven. Innrapportering til skattemyndighetene innebærer også at du som giver kan få skattefradrag for gaven. For faste givere som gir ett fast beløp pr måned brukes informasjonen for å sende inn nye krav.

5 Rettslig grunnlag

Behandlingen av personopplysningene har rettslig grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 c), da Redningsselskapet errettslig forpliktet til å registrere og innrapportere opplysningene etter regler i skatteforvaltningsloven.Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining).De interessene som forfølges av Redningsselskapet fremgår av formålsangivelsen, jf. punkt 4 ovenfor.

6 Hvem får tilgang til opplysningene?

Informasjon om gaver/givere vil begrenses internt til de personer i Redningsselskapet som har tjenstlig behov for dette, og vil dessuten rapporteres inn til skattemyndighetene i henhold til gjeldende lovgivning.Hvis du som giver ønsker å være anonym, gir du oss beskjed om dette. Vi vil da ikke rapportere inn gaven din til skattemyndighetene.

Redningsselskapet kan også i særskilte tilfeller der driften av vårvirksomhet gjør det nødvendig dele disse opplysningene med våre databehandlere og våre leverandører, herunder også våre rådgivere, konsulenter,

advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få påleggom dette.

7 Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

Redningsselskapet vil ikke overføre personopplysninger om våre givere land utenfor EU/EØS. Vi vil imidlertid kunne benytte leverandører (databehandlere) som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre givere. Dette kan f.eks. skyldes at deler av IT-driften eller sikkerhetskopieringen av data kan være utkontrahert (outsourcet) til en ekstern leverandør utenfor EU/EØS. Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og våre retningslinjer. En oversikt over Redningsselskapets bruk av databehandlere til enhver tid vil gis på forespørsel.

8 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Personopplysninger om våre givere vil kun oppbevares så lenge det er behov for dem ut fra formålet med behandlingen, og vil deretter slettes. Slik sletting vil normalt finne sted 5 år etter at Redningsselskapet mottok siste gaver, donasjoner eller støtter fra giver.

9 Givernes rettigheter

Personopplysningslovgivningen gir hver av våre givere rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om vedkommende, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Videre kan giverne i enkelte tilfeller ha krav på overføring av personopplysningene til andre (dataportabilitet) eller til å protestere mot eller kreve begrensning av behandlingen. Givere som vil gjøre gjeldende slike rettigheter kan kontakte osssomangitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

10 Bruk av cookies

Vi benytter cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider. Informasjon om dette er gitt i et eget dokument som er lagt ut på vår nettside.

Versjon 1.0 Juni 2018