Hopp til innhold

Personvern medlem i RS

Informasjon til våre medlemmer

1 Innledning

Redningsselskapet respekterer og ivaretar personvernet til våre medlemmer. I dette skrivet får du vite når, hvordan og hvorfor vi behandler av personopplysninger om deg som er medlem hos oss. Videre utgjør dette dokumentet bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Redningsselskapet, slik at all behandling av personopplysninger om våre medlemmer må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

2 Hvem er vi? Kontaktinformasjon

«Behandlingsansvarlig» for vår behandling av personopplysninger om våre medlemmer er:

Redningsselskapet

Postboks 103, 1325 Lysaker, organisasjonsnummer 954 360709.

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: personvern@rs.no.

3 Hva slags personopplysninger har vi om deg?

Vi vil bare behandle slik personopplysninger om våre medlemmer som er hensiktsmessig for å administrere medlemsforholdet. Konkret vil dette innebære at vi kan behandle slike opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer, og annen kontaktinfo, brukernavn og passord, fødselsdato, personnummer, båt knyttet til medlemskapet, medlemstype, kortnummeret eller bankkontonummeret som benyttes til innbetalinger til oss, foretrukket kommunikasjonskanal og andre kundeønsker som f.eks. e-faktura, samt tidspunktet for etablering av medlemskapet og varigheten av dette.

Vi vil også kunne registrere aktiviteter og hendelser forbundet med medlemsforholdet og medlemmets involvering i vår virksomhet for øvrig, herunder opplysninger om bruk av våre medlemstilbud og -fordeler. Dette kan f.eks. gjelde informasjon om at vi har bistått et medlem ved en hendelse på sjøen, at noen har meldt deg som frivillig, har kjøpt produkter fra våre nettsider, deltatt på kurs i regi av Redningsselskapet eller RS Sjøredningsskolen AS, gitt oss gaver, henvendt seg til oss eller på annen kommunisert med oss, gitt oss et samtykke eller har registrert en båt i Småbåtregisteret vårt. Vi kan også behandle opplysninger forbundet med fakturering, betalingshistorikk, tilbakemeldinger, klager og liknende. Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre medlemmer.

Kilden til opplysningene vil normalt være medlemmet selv, ved opplysninger gitt i forbindelse med medlemsregistrering på nettet eller annen måte. Slike opplysninger kan også genereres gjennom dine aktiviteter og deltakelse som nevnt ovenfor. Vi kan supplere eller endre disse opplysningene med informasjon fra eksterne kilder for å bedre datakvaliteten gjennom «vasking» av opplysningene.

4 Formålet med behandlingen –hva opplysningene brukes til

Personopplysningene om våre medlemmer vil bli benyttet for det formål å administrere og forvalte medlemsforholdet og aktiviteter som er forbundet med dette. Dette betyr blant annet at opplysningene kan brukes for at vi skal kunne kommunisere med medlemmene, gjennomføre kurs- og produktleveranser, administrere frivillighetsordningen, fakturere kontingenter og andre pengekrav, håndtere reklamasjoner og tvister, håndtere rabatter og fri assistanse på sjøen, samt måle medlemstilfredshet. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut tilbud og markedsføringsmateriale. Medlemsopplysningene oppbevares også ut fra et det allmennyttige formål å ha et historisk arkiv som viser innhold og utvikling av medlemsmassen til Redningsselskapet, som et sentralt ledd i norsk redningstjeneste og berging av liv på sjøen.

5 Rettslig grunnlag

Redningsselskapet vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art.6 nr. 1b) der denne er nødvendig for å oppfylle våre avtaler, eller for å gjennomføre tiltak på medlemmets anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av Redningsselskapet fremgår av formålsangivelsen under punkt 4 ovenfor. I den forbindelse bemerkes at Redningsselskapet ikke vil behandle personopplysninger om medlemmet utover det som anses som nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art. 6 nr. 1a).

6 Hvem får tilgang til opplysningene?

Redningsselskapet har begrenset tilgangen til personopplysningene om sine medlemmer til de personer i organisasjonen som har «tjenstlig» behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor. Redningsselskapet kan også i særskilt tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig dele disse opplysningene med våre databehandlere og våre leverandører, herunder også våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få pålegg om dette. Opplysningene kan i enkelte tilfeller også deles med våre samarbeidspartnere, se punkt 7 nedenfor.

7 Særlig om deling av personopplysninger med våre samarbeidspartnere

Redningsselskapet samarbeider med enkelte kommersielle aktører som støtter Redningsselskapet finansielt, og som tilbyr rabatter og andre gunstige medlemstilbud til våre medlemmer. Vi kan overføre enkelte opplysninger om våre medlemmer til slike samarbeidspartnere,slik at disse har muligheten til å henvende seg til våre medlemmer med tilbud og markedsføringsinformasjon. Dette gjør vi fordi det gir våre medlemmer muligheten til å motta gode tilbud de ellers ikke ville fått, og fordi det bidrar til å finansiere vår virksomhet i samsvar meddet overordnete formålet for vår virksomhet. Vi vil i enkelte tilfeller også kunne motta fra slike samarbeidspartnere opplysninger om våre medlemmers aktiviteter hos samarbeidspartneren. En liste over våre samarbeidspartnere til enhver tid er tilgjengeligpå vår nettside.

8 Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

Redningsselskapet vil ikke overføre personopplysninger om våre medlemmer land utenfor EU/EØS. Vi vil imidlertid kunne benytte leverandører (databehandlere) som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre medlemmer. Dette kan f.eks. skyldes at deler av IT-driften eller back-up kopieringen av data kan være utkontrahert (outsourcet) til en ekstern leverandør utenfor EU/EØS. Enhver bruk avdatabehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og våre retningslinjer. En oversikt over Redningsselskapets bruk av databehandlere til enhver tid vil gis på forespørsel.

9 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Personopplysninger om våre medlemmer vil kun oppbevares så lenge det er behov for dem ut fra formålet med behandlingen, og vil deretter slettes. Slik sletting vil normalt finne sted 5 år etter at medlemskapet i Redningsselskapet er opphørt.

10 Henvendelser og markedsføring

Redningsselskapet og dets samarbeidspartnere vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til medlemmet så lenge medlemskapet består, herunder også markedsføringshenvendelser. Det vil ved enhver markedsføringshenvendelse per e-post eller SMS bli gitt anledning til å reservere seg mot ytterligere slike henvendelser.

11 Medlemmenes rettigheter

Personopplysningslovgivningen gir hvert av våre medlemmer rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om vedkommende, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Videre kan medlemmene i enkelte tilfeller ha krav på overføring av personopplysningene til andre (dataportabilitet) eller til å protestere mot eller kreve begrensning av behandlingen. Medlemmer som vil gjøre gjeldende slike rettigheter kan kontakte oss som angitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

12 Bruk av cookies

Vi benytter cookies(informasjonskapsler) på våre nettsider. Informasjon om dette er gitt i et eget dokument som er lagt ut på vår nettside.

Versjon 1.0.

Juni 2018