Hopp til innhold

Personvern Sjøliv

Informasjon til deg som kunde hos RS Sjøliv

Følgende vilkår (heretter “Vilkårene”) gjelder for Kunder på RS Sjøliv og styrer din tilgang til og bruk av teknologiplattformen «RS Sjøliv». Vilkårene for Tjenestetilbyderne på RS Sjøliv er tilgjengelig her.


Ved å bruke RS Sjøliv bekrefter du å ha forstått og samtykker til å være bundet og overholde disse vilkårene for bruk, inkludert personvernerklæringen for kursdeltakere og kunder hos Redningsselskapet.

1 Definisjoner

RS Sjøliv er en teknologiplattform (heretter «Plattformen») bestående av en markedsplass og konseptet «Sjøvenn», utviklet og eiet av Redningsselskapet.

Markedsplass er en tjeneste der det tilbys og avtales kjøp av ulike varer og tjenester. Markedsplassen gjør det mulig for Kunder å liste opp eller søke etter varer og tjenester, og å lære om, ordne og planlegge slike tjenester. Disse varene og tjenestene kan være tilbudt på markedsplassen av Redningsselskapet eller Tjenestetilbydere som leverer uavhengig av Redningsselskapet. Hvem som er Tjenestetilbyder, vil være tydelig angitt i hvert enkelt tilfelle. Redningsselskapet er uten ansvar for varer og tjenester som tilbys av andre enn Redningsselskapet.

Sjøvenn er en tjeneste der man kan søke informasjon om hva som skjer på sjøen og kommunisere med båter rundt seg. Når man kommuniserer med båter rundt seg kan man enten forespørre eller gi informasjon eller man kan be båter rundt seg om hjelp med trivielle ting. Merk at dette ikke er noen erstatning for det å be om Assistanse via 02016 eller å melde nød via 120/113. 

Bruker betyr enhver fysisk person eller juridisk enhet som er registrert med en konto på Plattformen. Brukere er delt inn i kategoriene Tjenestetilbyder og Kunde.

Tjenestetilbyder betyr en fysisk person eller juridisk enhet som tilbyr varer eller tjenester via Plattformen og er registrert som «Tjenestetilbyder». Dette omfatter både Redningsselskapet som tjenestetilbyder og eksterne tjenestetilbydere.

Kunde betyr en fysisk person eller juridisk enhet som kjøper varer eller tjenester via plattformen. Alle brukere av plattformen som ikke er registrert som «Tjenestetilbyder» er regnet som «Kunde».

Vare betyr enhver fysisk gjenstand som tilbys av en Tjenestetilbyder gjennom Plattformen. Innhold og aktiviteter på Sjøvenn regnes ikke som varer etter disse vilkår. 

Tjeneste betyr enhver aktivitet, utflukt, leveranse eller tjeneste av kommersiell karakter som tilbys av en Tjenestetilbyder gjennom Plattformen. Innhold og aktiviteter på Sjøvenn regnes ikke som tjenester etter disse vilkår.

Innhold betyr tekst-, lyd-, visuelt og audiovisuelt innhold og informasjon som vises eller gjøres tilgjengelig gjennom Plattformen, inkludert men ikke begrenset til bilder, filmer og reklamemateriale. 

2 Plattformen

2.1 Eierskap og lisens

Redningsselskapet innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg på Plattformen. Det samme gjelder den underliggende programkoden for tjenestene. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av Plattformen nødvendiggjør.

Redningsselskapet gir Brukere en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til og bruke Plattformen.

Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra plattformen uten forutgående skriftlig tillatelse fra Redningsselskapet.Bruk av automatiserte tjenester samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av Innholdet på Plattformen er heller ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Redningsselskapet.

2.2 Brukergenerert Innhold

Brukergenerert Innhold refererer til innholdet som er lagt til av Brukere i motsetning til Innhold laget av nettstedet. Alt Innhold lastet opp til Plattformen av våre Brukere er brukergenerert Innhold. 

Enhver Bruker er selv ansvarlig for at opplastet/opprettet Innhold er korrekt og at Bruker innehar de nødvendige rettigheter. Redningsselskapet sjekker ikke Innholdet for hensiktsmessighet, brudd på copyright, varemerker eller andre rettigheter eller plikter. Redningsselskapet inviterer alle til å rapportere brudd sammen med bevis på eierforhold etter behov. Rapportert krenkende Innhold kan fjernes eller deaktiveres. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å utestenge Brukere som misbruker, manipulerer eller anvender Plattformen i strid med disse vilkårene eller de forutsetningene som ligger til grunn for den.

2.3 Forbudte tjenester

Brukere skal benytte Plattformen utelukkende til dens formål og vi oppfordrer alle til å bruke en trivelig og saklig tone både i annonser og i kommunikasjon med andre brukere og med Redningsselskapet. 

Følgende er eksempel på handlinger og oppførsel som kan resultere i utestengelse fra Plattformen:  

For å sikre Plattformens integritet forbeholder Redningsselskapet seg retten til når som helst, etter eget skjønn, å blokkere brukere fra å få tilgang til Plattformen.

3 Kontraktsforhold

Ved bestilling og kjøp av Varer eller Tjenester gjennom Plattformen etableres et kontraktsforhold mellom Tjenestetilbyder og Kunde. Partene i handelen skal til enhver tid overholde lover og øvrig regelverk gjeldende for det konkrete avtaleforhold, herunder sikre at de innehar nødvendige tillatelser og forsikringer.  

Redningsselskapet er ikke part i kontraktsforholdet mellom Tjenestetilbyder og Kunde og har derfor heller intet ansvar for eventuelle forsinkelser, feil eller mangler. Redningsselskapet er ikke ansvarlig for eventuelle reklamasjoner eller skader. Innsigelser og eventuelle krav om misligholdsbeføyelser skal ikke rettes mot Redningsselskapet, men gjøres gjeldende overfor den relevante medkontrahent (Tjenestetilbyder eller Kunde).

4 Tilleggsvilkår og særvilkår

Tilleggsvilkår eller særvilkår kan gjelde for bestemte deler av Varene eller Tjenestene som tilbys. Disse skal følge klart av det konkrete tilbud. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og tilleggsvilkårene som er lagt ut for en spesifikk Vare eller Tjeneste, vil tilleggsvilkårene ha forrang med hensyn til den konkrete Varen eller Tjenesten. Tjenesteyter er ansvarlig for at slike tilleggsvilkår ikke begrenser kundenes rettigheter etter gjeldende lover og øvrige regelverk. 

5 Registrering

Ved registrering som Kunde på RS Sjøliv må du oppgi personlig informasjon som Redningsselskapet anser nødvendig for din bruk av Plattformen. Du samtykker i at du er ansvarlig for å oppdatere informasjonen i kontoen din slik at informasjonen til enhver tid er nøyaktig og fullstendig. Unnlatelse av å oppgi korrekt og tilstrekkelig informasjon kan føre til at Redningsselskapet nekter din tilgang til Plattformen. Med mindre annet er tillatt av Redningsselskapet skriftlig, kan du bare ha en konto. Du kan ikke på noen måte overføre kontoen din til noen annen person eller enhet. 

Du er ansvarlig for alle handlinger som blir utført gjennom kontoen din, uavhengig av om slike handlinger blir utført av deg eller noen andre, og uansett om de blir utført med eller uten ditt samtykke. Du samtykker i å ikke gjøre brukernavnet og passordet ditt tilgjengelig for andre enn deg selv og ta nødvendige forholdsregler for å unngå uautorisert tilgang til kontoen din.

Ved å registrere deg som bruker i RS Sjøliv, blir du også registrert i Redningsselskapets kundedatabase og vil kunne motta tilbud fra Redningsselskapet om andre varer og tjenester.

6 Tilbuds- og bestillingsbetingelser

Varer og Tjenester oppført på Plattformen kan bestilles av alle som har en konto. Alle bestillinger må gjøres ved hjelp av bestillingsknapp på nettstedet eller applikasjonen. Tjenestetilbydere vil så motta forespørselen/ bestillingen i portalen og/eller på mail.

Når Kunder ber om en bestilling, inngås en avtale mellom Tjenestetilbyderen og Kunden på det tidspunktet da Tjenestetilbyderen eksplisitt godtar bestillingen fra Kunden. Kunden kan trekke forespørselen så lenge forespørselen ikke er akseptert av Tjenestetilbyderen. Hvis Tjenestetilbyderen ikke svarer på en forespørsel innen 48 timer, blir forespørselen automatisk kansellert. 

Ved kurspåmelding er påmeldingen bindende etter at avmeldingsfristen er passert.

Innholdet i enhver kommunikasjon mellom Tjenestetilbyder og Kunde som blir gjort gjennom RS Sjøliv Chat eller på annen måte i forbindelse med en bestilling, i den grad innholdet i en slik samtale ikke er i strid med noen bestemmelse i disse vilkårene, vil bli ansett som en integrert del av avtalen inngått mellom Tjenestetilbyderen og Kunden.

7 Endring og avbestilling


Såfremt ikke annet er avtalt mellom Tjenestetilbyder og Kunden gjelder følgende: 

Omplanlegging kan avtales mellom Tjenestetilbyderen og Kunden.

8 Betaling

Som kunde forstår og godtar du at bruk av plattformen kan føre til gebyrer for deg og for Varene eller Tjenestene du mottar fra en Tjenestetilbyder[ANL1] . Før en bestilling finner sted, skal Tjenestetilbyderen informere deg om totalprisen for Varen og/eller Tjenesten, inkludert evt. moms (merverdiavgift). 

RS Sjøliv benytter seg av Stripe som betalingsløsning. Stripe sine egne vilkår må aksepteres før betalingstjenesten tas i bruk. Transaksjoner via Stripe går direkte fra Kunde til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder er ansvarlig for å dekke enhver avgift som pålegges av Stripe i forbindelse med betalingsløsningen. Redningsselskapet påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar i tilknytning til betalingsformidlingen.

9 Personvern

9.1 Generelt

Personvern og beskyttelse av personlige data er veldig viktig for Redningsselskapet. I forbindelse med bruk av Plattformen, trenger Redningsselskapet å behandle visse personlige data om Kunder. Redningsselskapet behandler Kunder sine personlige data i henhold til personvernerklæring for kunder og kursdeltakere

Tjenestetilbydere har ansvar for å behandle all informasjon de får tilgang til via RS Sjøliv i tråd med gjeldende regler om personvern.

9.2 Felles behandlingsansvar

Redningsselskapet og Tjenestetilbyder, der Tjenestetilbydere er en annen fysisk eller juridisk person enn Redningsselskapet, fastsetter i fellesskap formålene med og midlene for behandlingen av personopplysninger på Plattformen og er derfor felles behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 26 i GDPR for den felles behandlingen av personopplysninger på Plattformen. 

Det felles behandlingsansvaret omfatter innsamling og prosessering av personopplysninger på Plattformen som angitt i disse Vilkårene og Redningsselskapets personvernerklæring. Den etterfølgende behandlingen som hver av partene utøver for hver sine separate formål omfattes ikke av det felles behandlingsansvaret. 

Redningsselskapets og Tjenestetilbyders respektive ansvar når det gjelder overholdelse av forpliktelsene i GDPR for den felles behandlingen, jf. GDPR artikkel 26, er som følger:

Brukere som er fysiske personer («de registrerte») kan utøve rettighetene sine i henhold til artikkel 15–21 i GDPR direkte overfor Redningsselskapet når det gjelder personopplysninger som behandles av Redningsselskapet. Hvis de registrerte utøver rettighetene sine i henhold til GDPR vedrørende den felles databehandlingen overfor Tjenestetilbyder, eller hvis Tjenestetilbyder blir kontaktet av en tilsynsmyndighet om den felles behandlingen, skal Tjenestetilbyder uten ugrunnet opphold videresende all relevant informasjon knyttet til forespørselen til Redningsselskapet. Redningsselskapet vil besvare forespørsler fra de registrerte eller en tilsynsmyndighet i tråd med selskapets forpliktelser i henhold til disse Vilkårene. Tjenestetilbyder godtar å gjøre alle rimelige bestrebelser for å samarbeide med Redningsselskapet for å besvare slike forespørsler rettidig. Tjenestetilbyder har ikke fullmakt til å handle eller svare på vegne av Redningsselskapet.

Redningsselskapet vil kunne oppdatere vilkårene om felles behandlingsansvar fra tid til annen. Ved å fortsette å bruke de aktuelle tjenestene etter et varsel om en slik oppdatering av vilkårene for felles behandlingsansvar, godtar Brukeren de oppdaterte vilkårene. Hvis Brukeren ikke godtar de oppdaterte vilkårene om felles behandlingsansvar, må Brukeren avslutte all bruk av de aktuelle tjenestene.

10 Ansvarsbegrensning

Din bruk av Plattformen, dens Innhold og eventuelle Varer eller Tjenester er på egen risiko. Plattformen, dens innhold og eventuelle Varer eller Tjenester tilbudt og fått gjennom nettstedet leveres i tråd med disse vilkår og avtalen mellom Kunde og Tjenestetilbyder «som er» og «som tilgjengelig» uten noen garanti fra Redningsselskapet, uttrykkelig eller implisitt. 

Redningsselskapet er ikke ansvarlig for innholdet, kvaliteten eller servicenivået som tilbys av Tjenestetilbyderne på RS Sjøliv. Redningsselskapet påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til annonser, levering og kommunikasjon mellom Brukere og Tjenestetilbydere.

Redningsselskapet og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter og partnere holdes skadesløse for eventuelle krav, tap, forpliktelser og utgifter, inkludert advokatsalær, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene, eller brudd på lov eller tredjeparts rettigheter. Ingenting i disse vilkårene skal anses å utelukke eller begrense ditt ansvar som bruker med hensyn til forpliktende erstatning i henhold til disse vilkårene.