Hopp til innhold

Verdier og etikk

Våre verdier og etiske retningslinjer definerer atferd som forventes av leder, medarbeidere og frivillige i organisasjonen. Disse er grunnleggende regler om oppførsel og holdninger for utøvelse av arbeid som ansatt eller frivillig i Redningsselskapet.

 Mens verdiene definerer en unik kultur for Redningsselskapet, angir og tydeliggjør de etiske retningslinjene forventninger til ansattes og frivilliges atferd.

 Redningsselskapets verdier:

Redningsselskapets etiske retningslinjer:

 1. FORMÅL
  Redningsselskapet formål er å redde liv og berge verdier i norske og utenlandske farvann, samt å drive forebyggende arbeid for å fremme sikkerhet til sjøs. Redningsselskapets visjon er at «ingen skal drukne». Redningsselskapets verdier er inspirerende, kundeorientert, profesjonelle, til stede og modige.

  Formålet med våre etiske retningslinjer er å sikre ansvarlig opptreden i alle Redningsselskapets aktiviteter. Redningsselskapets ansatte og frivillige skal til enhver tid opptre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt Redningsselskapets styrende dokumentasjon, herunder disse etiske retningslinjer.

 2. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR
  Redningsselskapet etiske retningslinjer angir og tydeliggjør våre forventinger til ansattes og frivilliges atferd. Retningslinjene gjelder også for ansatte i Redningsselskapets datterselskaper, samt for innleid personell og andre som opptrer på vegne av Redningsselskapet eller dets datterselskaper.

 3. PERSONLIG INTEGRITET
  Alt arbeid og engasjement skal utføres med høy grad av personlig integritet i tråd med
  Redningsselskapets verdier, formål og kultur, samt disse etiske retningslinjer. Ledere har et særskilt ansvar for å bidra til å bygge en organisasjon som ivaretar dette.

 4. INTERESSEKONFLIKT OG HABILITET
  En interessekonflikt oppstår når ansattes og frivilliges personlige eller private interesser, forhold eller forpliktelser kommer i direkte konflikt med vedkommendes plikt til å ivareta Redningsselskapets interesser eller til å utøve sitt arbeid og ansvarsoppgaver objektivt og upartisk. Det samme gjelder for enkeltpersoners nærstående, herunder eks. ektefelle, registrert partner eller samboer, samt foreldre, søsken, barn og barnebarn, besteforeldre, svigerforeldre og svigerbarn, samt andre med en nær tilknytning til den som opptrer på vegne av Redningsselskapet.

  Interessekonflikter kan oppstå når ansatte eller frivillige har økonomiske, profesjonelle, personlige og/eller andre interesser eller relasjoner som kan påvirke, eller oppfattes å påvirke, deres evne til å handle i tråd med Redningsselskapets formål, verdier og retningslinjer.

  Det er avgjørende for Redningsselskapet å identifisere, håndtere og unngå interessekonflikter for å opprettholde nødvendig tillit, integritet og troverdighet. Interessekonflikter skal håndteres på en åpen og transparent måte.

  Ansatte og frivillige skal ikke delta i beslutningsprosesser hvor de kan anses å ha en interessekonflikt.

 5. KORRUPSJON OG BESTIKKELSER
  I Redningsselskapet har vi nulltoleranse for korrupsjon. Vi tar korrupsjonsbekjempelse svært alvorlige og vil følge opp alle mistanker om korrupsjon.

  Derfor skal vi aldri, verken direkte eller indirekte, tilby, love eller gi en person, eller be om, motta eller akseptere en utilbørlig fordel som gis til en person i forbindelse med vedkommendes utførelse av stilling, verv eller oppdrag i Redningsselskapet.

 6. GAVER OG ANDRE YTELSER
  Redningsselskapet tillater ikke gaver eller andre ytelser som vil kunne anses å påvirke en beslutning som angår Redningsselskapet, eller hvor det vil bryte med gjeldende lover, forskrifter eller intern styrende dokumentasjon. Hvis det er usikkerhet om størrelsen på en gave eller andre ytelser vil kunne anses å påvirke en beslutning som angår Redningsselskapet, skal forholdet avklares med nærmeste leder. Gaver og andre ytelser skal alltid tilbys, gis og mottas på en transparent måte, og det skal gjøres i profesjonell sammenheng.

 7. RETTFERDIG KONKURRANSE
  Redningsselskapet har nulltoleranse for brudd på konkurranselovgivningen. Ansatte og frivillige skal ikke involveres i opptreden som hindrer den frie konkurranse, for eksempel ulike former for samarbeid med våre konkurrenter om pris eller vilkår, eller koordinert opptreden, misbruk av markedsposisjon, manipulering av markedet eller andre aktiviteter eller ordninger som begrenser den frie konkurranse.

 8. SANKSJONER OG ØKONOMISK KRIMINALITET
  Redningsselskapet er forpliktet til å overholde gjeldende lover og forskrifter mot hvitvasking og terrorfinansiering, handelsaksjoner og eksportkontroll. Redningsselskapet skal kun drive forretninger med anerkjente leverandører og forretningsforbindelser som er involvert i legitime forretningsaktiviteter.

  Redningsselskapets ansatte og frivillige skal være oppmerksom på – og motvirke enhver annen form for økonomisk kriminalitet.

 9. VÅRT SOSIALE ANSVAR
  Redningsselskapet skal sikre at aktiviteter innenfor vår virksomhet fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redningsselskapet er bevisst på å respektere internasjonale menneskerettigheter og opprettholder god forretningsskikk i tråd med gjeldende lover og forskrifter, samt internasjonale konvensjoner.

  Redningsselskapet skal være en trygg og inspirerende arbeidsplass og organisasjon.
  Redningsselskapet er opptatt av å sikre forsvarlige arbeidsforhold samt ivareta helsen og sikkerheten til de ansatte og frivillige.

  Mangfold, like muligheter for alle og inkludering er viktige prinsipper for Redningsselskapet. Vi søker å skape et inkluderende arbeidsmiljø hvor de ansatte og frivillige uavhengig av bakgrunn bidrar fullt ut og med like muligheter. Redningsselskapet diskriminerer ikke basert på personlige egenskaper som
  nasjonalitet, kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell legning eller funksjonshemning.

  All form for mobbing og trakassering, herunder seksuell trakassering, er uakseptabelt.

  I Redningsselskapet er vi opptatt av å sikre at virksomheten er miljømessig ansvarlig og at vi reduserer vår miljøpåvirkning der hvor det er mulig. Redningsselskapet jobber kontinuerlig for å redusere potensielle negative miljøavtrykk samtidig som vi ønsker å bidra i positiv retning.

 10. BESKYTTELSE AV REDNINGSSELSKAPETS EIENDELER OG INFORMASJONSSIKKERHET
  Redningsselskapets ansatte og frivillige er ansvarlige for å beskytte våre eiendeler, som fasiliteter, utstyr, datamaskiner, IT-systemer, dataaktiverte filer, immaterielle rettigheter mv. mot tap, tyveri og misbruk. Redningsselskapets eiendeler skal returneres når arbeidet eller aktiviteten opphører.

  Redningsselskapet er forpliktet til å beskytte konfidensiell informasjon, og skal ikke misbruke informasjon tilhørende selskapet selv, leverandører eller øvrige forretningsforbindelser.

  Ved beskyttelse av konfidensiell informasjon skal ansatte og frivillige ta rimelige forholdsregler, herunder eks. bruk av passordbeskyttelse og begrensning av tilgang til konfidensiell informasjon. Konfidensiell informasjon skal ikke brukes til personlig bruk.

  Redningsselskapet beskytter personopplysninger og bruk av slike opplysninger skal kun skje innenfor de grenser satt av gjeldende lover, forskrifter, samt vår personverndokumentasjon med tilhørende rutiner og maler.

 11. INNKJØP OG AVTALEINNGÅELSE
  Redningsselskapet utfører aktsomhetsvurderinger av leverandører og forretningsforbindelser og stiller høye krav til integritet.

  Samtlige avtaler med tredjeparter skal være skriftlig og tydeliggjøre rettigheter og forpliktelser av partene, og eventuell kompensasjon. Kompensasjon for varer og tjenester skal alltid være forholdsmessig.

  Ingen kan forplikte Redningsselskapet økonomiske eller ved avtale med mindre de har fullmakt til det.

 12. VARSLING
  Alle ansatte og frivillige har et ansvar for å overholde de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, samt å følge de etiske retningslinjene. Alle har ansvar for å forebygge – og oppfordres til å varsle om tidligere, nåværende og mulige brudd på disse reglene. Varsling skal skje i tråd med Redningsselskapets rutiner
  for varsling. Informasjon om varslingskanalen er også tilgjengelig på vår nettside under
  https://rs.no/varsling Anonyme varsler følges opp i den grad mulig.

 13. IMPLEMENTERING, ETTERLEVELSE OG OPPLÆRING
  Våre etiske retningslinjer er tilgjengelig på vår nettside og gjøres tilgjengelig for Redningsselskapets ansatte og frivillige i tråd med det som gjelder for retningslinjer og prosedyrer for øvrig.

  Som ansatt og frivillig skal man signere på at disse etiske retningslinjer er lest og forstått, og at man vil etterleve disse i forbindelse med sitt arbeid og ansvarsoppgaver.

  Brudd på de etiske retningslinjene eller andre styrende dokumenter kan medføre konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold, eller den frivilliges engasjement, i Redningsselskapet. Avhengig av alvorlighetsgrad kan bruddet medføre skriftlig advarsel, oppsigelse, avskjed og eventuell anmeldelse til offentlige myndigheter.

  Generalsekretæren har et overordnet ansvar for å sørge for at de etiske retningslinjene implementeres – og etterleves i organisasjonen.